ΑΝΑΖΗΤΗΣΗGTranslate

Greek English

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ VOUCHER 2012-2013

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1076/57/15-05-2013 απόφαση του Δ.Σ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ:ΒΕΝ546ΨΖΣΠ-ΓΔΖ) και την υπ’ αρ. 857/07-06-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δια Βίου Μάθησης, εκδόθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ.4, ΑΠ.5 και ΑΠ.6 για την εκπαιδευτική περίοδο 2012‐2013, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει, μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο Δελτίο Τύπου και στο διαδικτυακό τόπο της Πράξης: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/.