ΑΝΑΖΗΤΗΣΗGTranslate

Greek English

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ., λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 12 και 13 του Π.Δ 1041/79 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρ. 8 του Ν. 1813/88 και αναγνωρίζεται τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων (21 ώρες εβδομαδιαίως).
Κατά συνέπεια η προυπηρεσία αυτή μπορεί να υπολογισθεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
 

Σε ότι αφορά την προυπηρεσία εκπαιδευτών σε Ιδιωτικά ΙΕΚ, αυτή αναγνωρίζεται συντάξιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1405/83 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρ.17 του Ν.2084/92 και επομένως δεν μπορεί να υπολογισθεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

 

Παράδειγμα

Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής απασχολήθηκε κατά το σχολικό έτος 2008-09 ως ωρομίσθιος σε διάφορα Ι.Ε.Κ. του νομού Θεσσαλονίκης για διάστημα 5 μηνών (μ) και πραγματοποίησε στο διάστημα αυτό 286 ώρες.

Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ. θεωρείται ότι είναι 21 ώρες

Τότε , 286:21= 13,62 εβδομάδες (α)

Ο αριθμός (μέγιστο), των εβδομάδων που μπορεί να αναγνωριστεί (εmax), δεδομένου ότι ένας μήνας λογίζεται ότι έχει 4 1/6 εβδομάδες, είναι:

μ * 4 1/6= εmax ή 5* 4 1/6 = 20 5/6 εβδομάδες (β)

Επειδή α<β αναγνωρίζεται ολόκληρη η προϋπηρεσία δηλαδή 13,62 εβδομάδες (ή 13,62x6=81,72 ημέρες ή 81,72/25 μήνες).

Ωστόσο, αν ο εκπαιδευτικός του παραδείγματος το ίδιο χρονικό διάστημα είχε διδάξει και σε Τ.Ε.Ι. και οι εβδομάδες ξεπερνούσαν το εmax των 20 5/6 θα αναγνωρίζονταν προϋπηρεσία μέχρι το όριο εmax.