Έντυπα Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένων

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ Π.Α.)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ Π.Α.)

 

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων

Κατόπιν ενημέρωσης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. του Υ.Π.Ε.Θ, η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. που έχουν ολοκληρώσει το τέταρτο εξάμηνο φοίτησης δύναται να αρχίσει από 1/10/2015. Υπενθυμίζουμε ότι η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. τ.Β' 1953/10-9-2015 καθώς και στη σχετική εγκύκλιο. Για διευκόλυνσή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση Εργοδότη, προκειμένου να μας την προσκομίσετε συμπληρωμένη από αυτόν, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου.  Οι καταρτιζόμενοι που θα εγγραφούν στο τρίτο εξάμηνο φοίτησης κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β', θα μπορούν να ξεκινήσουν την Πρακτική Άσκηση μετά την έναρξη του εξαμήνου.

Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων

Κατόπιν ενημέρωσης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, η Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ., θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. τ.Β' 1953/10-9-2015 καθώς και στη σχετική εγκύκλιο. θα ακολουθήσει σύντομα νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την ακριβή ημερομηνία δυνατότητας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλούμε όλους τους σπουδαστές μας να διαβάσουν για ενημέρωσή τους με προσοχή το Φ.Ε.Κ. και την εγκύκλιο